Kennis Gebaseerd Werken

 

 

 

Navigatiekoppelingen overslaan
Kennis Gebaseerd Werken
Geschiedenis
Inhoud
Auteurs
Bestellen
Contact

Geschiedenis

In het jaar 2001 is het boek Kenniskunde 1A van de eerste schrijver van dit boek verschenen. Meer dan 10.000 exemplaren van dat boek zijn inmiddels via de boekhandel, via cursussen, via workshops, via opleidingen en voorlichting in omloop.

Wat in 2001 niet vermoed had kunnen worden is dat Kenniskunde binnen 6 jaar de basis zou worden voor een open standaard. In 2007 heeft de internationale standaard organisatie OMG (Object Management Group, http://www.omg.org), de opsteller en beheerder van onder meer UML (Unified Modeling Language, www.uml.org), de kennisbeschrijvingstaal SBVR (Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (OMG 2008a)) tot officiële standaard verklaard.

Glasses

Gelukkig voor Kennis Gebaseerd Werken (KGW) is er op het gebied van de kenniseconomie nog veel meer gebeurd sinds 2001.

In het jaar 2004 werd OWL (Web Ontology Language, http://www.w3.org/TR/owl-features) officieel als standaard van de W3C (World Wide Web consortium, www.w3.org) aangenomen. Het is een familie van talen voor het declaratief beschrijven van (delen van) een bedrijfsmodel, in sommige kringen aangeduid met de term ontologie. Een voorname doelstelling van OWL is een basis te vormen voor het zogenaamde Semantische Web. Het huidige web is qua semantiek arm. De bedoeling is dat er een Semantisch Web komt waarin bij het samenstellen van het antwoord op een vraag terdege rekening wordt gehouden met de betekenis van de gestelde vraag en de daarop verkregen resultaten. Na kennisname van de inhoud van dit boek zal dit onderscheid met het huidige web helder zijn.

Pen

Eveneens werd in 2004 door het BPMI (Business Process Modeling Initiative, www.bpmi.org, een internationale standaardorganisatie, nu onderdeel van OMG) de eerste specificatie voor BPMN (Business Process Modeling Notation (OMG 2008b)) bekend gemaakt. In 2006 heeft OMG BPMN tot standaard uitgeroepen. BPMN heeft in rap tempo de wereld veroverd en is in 2009 de onbetwiste de-facto en de-jure standaard voor het beschrijven van bedrijfsprocessen.

Er bestaat in Nederland reeds een (HBO) bachelor opleiding waarin KGW volledig wordt toegepast. Binnen deze opleiding, een gezamenlijk initiatief van PBNA en PNA University, zijn alle vakken maar ook praktijkwerk en afstuderen volledig geïntegreerd en gebaseerd op de standaarden SBVR en BPMN. Men zou kunnen zeggen dat dit de eerste bachelor opleiding is waarin KGW volledig wordt toegepast. In 2006 heeft een onafhankelijke accreditatie commissie voor de opleiding ‘System engineer op basis van natuurlijke taal’, een officiële accreditatie voor deze nieuwe bachelor opleiding afgegeven. Dit is, voor zover de auteurs bekend is, de eerste bachelor opleiding ter wereld die volledig geïntegreerd is. Een citaat uit het accreditatierapport:


Van de acht tot dit onderwerp behorende facetten is aan twee het predikaat ‘excellent’ (facetten ‘Studielast’ en ‘Afstemming vorm en inhoud’) en aan zes het predikaat ‘goed’ toegekend. […] Over het geheel bezien is het feit dat de opleiding deze score heeft behaald het gevolg van het feit dat zij een heldere visie heeft op haar doelen en didactiek. Zij werkt zeer marktgericht, in directe interactie met haar klanten. Op grond van specifieke eisen, probleemvelden, of omstandigheden van de klanten wordt de opleiding aangepast. Een aantal van de modules die momenteel worden aangeboden zijn zo ontstaan. Doelstelling is steeds opleidingen te bieden die voor studenten en hun werkgevers bruikbaar/toepasbaar zijn. Kenniskunde is het organiserend principe van de opleiding dat in alle onderdelen en fasen aan bod komt. Studenten leren dit beheersen en in verschillende velden praktisch toe te passen. Studenten en afgestudeerden zijn lovend over de studeerbaarheid en de ondersteuning die zij van docenten krijgen. De kleine schaal van de opleiding en van de ‘klassen’ (circa 10 studenten) is daarbij een belangrijk pré. Een ander aspect is dat studenten ook door het beheersen van de methodiek van Kenniskunde zelf leren doelmatig, efficiënt en probleemoplossend te werken. De kernmethodiek waarvoor de opleiding opleidt, wordt ook zelf in de opleiding toegepast. Voor het panel was dit een voorbeeldige wijze van didactiek, vergelijkbaar met bijv. een technische opleiding waarbij de studenten al ontwerpend leren ontwerpen. Uit de intakedossiers is het panel gebleken dat de werkgevers zelf scherp selecteren welke medewerkers toestemming krijgen om de opleiding te volgen. De werkgevers betalen deze immers. Het instroomniveau is hierdoor goed geborgd.(NVAO 2006)

In december 2007 heeft de OMG zoals gezegd de bedrijfsmodelbeschrijvingstaal SBVR tot standaard verheven. Dit is een declaratieve taal die gebaseerd is op hetzelfde fundament als Kenniskunde, een formele subset van de natuurlijke taal. PNA University is zowel lid van de Finalization Task Force van de OMG voor BPMN als van de Revision Task Force van SBVR.

In oktober 2008 heeft Microsoft het project Oslo wereldkundig gemaakt. De bedoeling van dit project is de productiviteit in IT substantieel te verhogen. Microsoft is overtuigd dat dit het beste kan gebeuren door gebruik te maken van een declaratieve taal zodat het formeel beschreven bedrijfsmodel de applicatie kan zijn. Hier is met andere woorden sprake van een behoorlijke eliminatie van menselijke tussenkomst.

Per 1 januari 2009 is een groot Europees project van start gegaan onder de naam ONTORULE, waarin voor het modelleren van formele en begrijpelijke bedrijfsmodellen gebruik wordt gemaakt van de werkwijze (methodologie) CogNIAM (Cognition enhanced NIAM, de opvolger van Kenniskunde) en de standaard SBVR. Het project heeft een doorlooptijd van drie jaar en heeft een budget van 8 miljoen euro. Naast PNA zijn IBM, Ontoprise, Audi, ArcelorMittal, Free University of Bolzano, Technical University of Vienna, Université Paris-13 en CTIC lid van het consortium. Voor het fact sheet zie www.ontorule-project.eu

Writer

Per 1 januari 2009 is eveneens een project begonnen bij de ESA (European Space Agency) om een aanpak te ontwikkelen om de veelheid van informatie betreffende projecten en subprojecten betrokken bij een satelliet, te integreren. PNA heeft samen met Space Sofware Italia na een Europese inschrijving deze opdracht verworven. Ook dit project is gebaseerd op Fact Based Modeling, een onderdeel van KGW.

In Nederland loopt er sinds vele jaren een initiatief om kennis veel meer te gebruiken bij technische projecten. Het project heeft Fact Based Modeling al sinds 1991 in de praktijk ingevoerd bij de industrietak Uneto. Ir. Theo Lohman is de geestelijke vader van dit project. Hij heeft een groot aantal Nederlandse deskundigen kunnen aanzetten tot samenwerking. Inmiddels is het project WCP (World Class Performance) gaan heten. Ook in dit project wordt volop gebruik gemaakt van hetgeen in dit boek KGW wordt genoemd.

De term KGW is geïntroduceerd door de tweede auteur, werkzaam bij een grote bank. De eerste auteur heeft met plezier deze term overgenomen om het werk aan te duiden waar hij meer dan 40 jaar onafgebroken mee bezig is geweest. In dit boek willen we u tonen wat KGW is en wat KGW de komende jaren zal gaan betekenen voor kenniswerkers.